Multimediýa

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň gurluşygy dowam edýär

Aşgabat şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda meýilleşdirilen köpgatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Binalaryň daşyny mermer bilen gaplamak...

Söwda nokatlarynda “Mekdep bazarlary” açyldy

Penşenbe güni Türkmenistanyň dürli künjeklerinde, şeýle hem paýtagtdaky söwda merkezleridir bazarlarda mekdep esbaplaryny satýan “Mekdep bazarlary” açyldy. Däp boýunça okuw möwsüminiň başlanmagyna bir aý galanynda...

Marydaky sergä owgan telekeçileri gatnaşdy

Sişenbe güni Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat welaýatynyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana 3 günlük sapara geldi. Owganystan Yslam Respiblikasynyň Hyrat welaýatynyň häkimi Abdul Kaýum Rahiminiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň...

Aşgabatda “Saglyk – 2019” sergisi geçirilýär

Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynda “Saglyk – 2019” sergisi geçirilýär. 20-22-nji iýul aralygynda geçirilýän sergä ýerli we daşary ýurt kompaniýalary gatnaşýar....

Köýtendagyň biodürliligi barada täze kitap çykaryldy

Köýtendag döwlet goraghanasynyň çäklerinde geçirilen gözlegleriň netijesinde Beýik Britaniýanyň guşlary goramak boýunça Patyşalyk jemgyýeti (GGBPJ) “Pensoft” neşirýaty bilen bilelikde giň göwrümli hasabat çykardylar. “Pensoft”-yň metbugat...

Aşgabadyň demirgazygynda “akylly şäher” bina ediler

Ýekşenbe güni Aşgabat şäher häkimliginde “Aşgabat siti” taslamasyna niýetlenen maslahat geçirildi. “Şäher içinde şäher” taslamasynyň meýdany 744 gektara deň bolup, 200-den köp bina gurlar. “Aşgabat...

“Parahat” içerki bazarda ornuny pugtalandyrdy

Telekeçilik ýoluna mebel önümçiligi bilen başlan “Parahat” hususy kärhanasy 2013-nji ýyldan başlap azyk senagatyna ünsi güýçlendirdi. Soňky 6 ýylyň içinde daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ýerini...

“Mado” Aşgabatda açylar

Türkiýäniň meşhur kafe zynjyry “Mado” nobatdaky şahamçasyny paýtagt Aşgabatda açmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň goldamagynda ýerli telekeçiler “Mado-ny” Aşgabatda açmak üçin 2018-nji ýylyň...

Türkmenistan birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görýär

Ýurdumyzda birinji Hazar ykdysady forumy 12-nji awgustda Hazar deňziniň gündogarynda ýerleşýän “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Duşuşyk Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda geçirilen...

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Türkmenistanyň deňiz kenaryndaky iň esasy ýük we ýolagçy menzilidir. Ol Hazar deňziniň gündogar kenarynda ýerleşýär. Adaty gatnawlar Azerbaýjanyň Baku şäherine, Gazagystanyň...
2022