Multimediýa

Aşgabatda halkara energetika sergisi başlady

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi penşenbe güni öz işine başlady. 11-nji gezek geçirilýän energetika sergisi Türkmenistanyň Energetika...

“Aroma” türkmen bazaryna girdi

Bolgariýanyň iň uly şahsy arassaçylyk serişdelerini öndürýän “Aroma” kompaniýasynyň önümleri türkmen bazaryna girdi. Kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi dileri ýakynda “Aroma” önümleriniň üçünji tapgyryny getirmäge taýýarlanýandyklaryny...

Aşgabatda "Türkmengurluşyk – 2019" halkara sergisi açyldy

Türkmenistanyň paýtagtynda "Türkmengurluşyk – 2019" halkara sergisi penşenbe güni açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän sergä ýerli gurluşyk kompaniýalary bilen bir hatarda Türkmenistanda gurluşyk pudagynda iş alyp...

"Türkmen Sährasy-2019" awtoulag sergisi badalga aldy

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň sergi zalynda "Türkmen Sährasy-2019" awtoulag sergisi badalga aldy. Awtomobil muşdaklarynyň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşan sergisiniň dowamynda owadanlygy bilen ünsi çekýän...

Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi öz işine başlady

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi öz işine başlady. 11-12-nji awgustda geçirilýän bu sergide Hazarýaka ýurtlarynyň döwlet...

Awazada e-welosipedler peýda boldy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy bilen ornaşdyrylan “Ekowelosiped beketleri” gyzyklanma eýe bolýar. Myhmanhanalaryň öňlerine ýerleşdirilen welosiped kireýine berýän beketlerde elektrik energiýasy bilen işleýän...

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň gurluşygy dowam edýär

Aşgabat şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda meýilleşdirilen köpgatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Binalaryň daşyny mermer bilen gaplamak...

Söwda nokatlarynda “Mekdep bazarlary” açyldy

Penşenbe güni Türkmenistanyň dürli künjeklerinde, şeýle hem paýtagtdaky söwda merkezleridir bazarlarda mekdep esbaplaryny satýan “Mekdep bazarlary” açyldy. Däp boýunça okuw möwsüminiň başlanmagyna bir aý galanynda...
2022