“TürkmenAltyn” kärhanasynda 5.5 million manatlyk önüm öndürildi

BT
“TürkmenAltyn” kärhanasynda 5.5 million manatlyk önüm öndürildi

Türkmenabadyň gymmat bahaly daşlar zawody ýylyň başyndan bäri 50 görnüşli altyn we kümüş önümlerini, şol sanda milli öwüşginli önümleri öndürdi. Häzirki wagtda kärhananyň önümleriniň görnüşi 3 müňden geçýär.

“TürkmenAltyn” kärhanasynyň Türkmenabat şäherindäki bu zawodynda ýüzükler, syrgalar, dürli şaý-sepler, bilezikler, şeýle hem milli äheňdäki gymmat bahaly daşlar we sowgatlyklar öndürilýär. Ýylyň başyndan bäri kärhanada 5.5 million manatlyk önüm öndürilip, görkeziji geçen ýylyň agzalýan döwrüne garanyňda ep-esli ýokarlandy.

“TürkmenAltyn” ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli täze bezeg şaý-sepleri we sowgatlyklary taýýarladylar. Bu gymmatbaha önümler paýtagtdaky we welaýat merkezlerindäki “TürkmenAltyn”-yň ýörite dükanlarynda ilata ýetirilýär.

Kärhananyň hünärmenleri öňdebaryjy trendleri we gyzyl önümler bazaryndaky ýagdaýy öwrenýärler hem-de alyjylaryň talaplaryny ýokary derejede kanagatlandyrmak üçin olaryň isleg bildirýän önümlerini seljerýärler.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň “TürkmenAltyn” kärhanasyna degişli Türkmenabadyň zawody 1984-nji ýylda açyldy.