Biznes

“Nurly Meýdan” önümçiligini iki esse artdyrmakçy

Guş eti we ýumurtga bilen üpjün etmekde öňdebaryjy kärhanalaryň biri hökmünde tanalýan “Nurly Meýdan” şu ýyl önümçiligini iki esse artdyrmakçy. Şu maksat bilen telekeçiler gündelik...

Türkmen balykçylary suw howdanlaryny yzygiderli doldurýar

“Marybalyk” döwlet kärhanasynyň hususylaşdyrylmagynyň netijesinde döredilen “Täze balyk” hususy kärhanasy balyklary täzeligi bilen ilata ýetirmegiň aladasyny edýär. “Täze balyk” 2018-nji ýylyň oktýabrynda telekeçi Guwançmyrat Orazow tarapyndan...

Tejribeli “Lebapsyýahat” kärhanasy tebigata gezelençleri baýlaşdyrýar

2019-njy ýylda hususylaşdyrylan “Lebapsyýahat” kärhanasy özüniň syýahat ugurlaryna ekosyýahatçylygy goşdy. Jahankeşdeleriň aýlanmaga höwes bildiren ýerlerini göz öňünde tutup, kärhana tebigatyň täsinliklerine syýahatçylygy gurnamagyň gerimini giňeltdi. Türkmenistana...

Türkmen telekeçisi ýertudana ýetişdirijileriň hataryna goşuldy

Telekeçi Batyr Rawşanow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky ýyladyşhanasynda ýertudanalary ösdürip ýetişdirýär. “Biz ýyladyşhanamyzda ýertudananyň albion görnüşini ösdürip ýetişdirýäris. Onuň şitili Türkiýeden getirildi. Asyl watany bolsa,...
2022