Biznes

“Akar” joraplarynyň 800 müň jübüti eksport edildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy telekeçi Serdar Annakowyň ýolbaşçylygynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän jorap kärhanasynda öndürilýän “Akar” haryt nyşanly joraplaryň häzirki...

Aşgabatda geçiriljek 24-nji OGT maslahatyna üç aý galdy

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen halkara we milli sergileri, maslahatlary we okuw-maslahatlary gurnamakda öňdebaryjy orny eýeleýän "Türkmen Forum" kompaniýasynyň bilelikde guraýan 24-nji “Türkmenistanyň nebiti we gazy”...

Balaryçylaryň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär

Iýul aýy balaryçylar üçin iň gyzgalaňly möwsümleriň biri. Ýandak, gowaça ýaly esasy bal beriji ösümlikleriň gülleýän döwründe bal almak, jöwzaly günlerde balary maşgalalaryna talabalaýyk ideg...

“Ferhar” banan hasylyny ýygnamaga taýýarlanýar

“Ferhar” hojalyk jemgyýeti ýyladyşhanalarda bananlaryň hasylyny ýygnamak möwsümine taýýarlyk görýär. Geçen ýyl güllemegiň we miwe bermegiň ilkinji möwsüminde tonnalarça hasyl ýygnaldy. Bu ýyl bolsa, ýyladyşhananyň...
2022