Jemgyýet

Türkmen zyýaratçylarynyň 160 sanysy Mekgä ugraýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 5 – 25-nji awgusty aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 160 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek hakynda Buýruga gol...

Bakja ekinleriniň sortlary artýar

Awgust aýy gadymy senenamalarda miweleriň bişmegi we bol hasylynyň ýygnalmagy bilen baglanyşdyrylýar. Narlar bişýär, üzüm baldaklary narynjy reňk şiresi bilen dolýar. Bakjalarda, egsilmez meýdanlarda türkmen...

Süýji garpyzy nädip saýlamaly?

Tomsuň yssy günlerinde buz ýaly garpyzdan hiç kim ýüz öwürmese gerek?! Garpyzyň tagamly bolmagy we ýeňil siňmegi möwsümiň iň ýörgünli bakja ekinleriniň biri bolmagyna getirýär....

114 ýaşly käriz hereketde

Taryhy çeşmelerden göz ýetirip bolşy ýaly, ýurdumyzyň dag eteklerinden çeşmeleriň gözbaşynyň amatly ýerleri seçilip alnypdyr. Şol ýerden hem ýerasty kärizler gazylypdyr. Kärizler ilaty agyz suwy...

Azerbaýjanda türkmen syýahatçylarynyň sany 85% ýokarlandy

Ýanwar-iýul aýlarynda Azerbaýjana syýahat eden türkmenistanlylaryň sany 85 göterim ýokarlanyp, 21 müňe ýetdi. Bu barada Azerbaýjan Döwlet Syýahatçylyk Agentligi üstümizdäki ýylda ýurda syýahat eden daşary...

ÝHHG internet žurnalistleri üçin okuw seminaryny geçirýär

Çarşenbe güni “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky wekilhanasynyň gurnamagynda internet metbugatynyň wekilleriniň başarnyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen üç günlük okuw-türgenleşigi öz işine başlady. Bu okuw-türgenleşigi...
2022