Jemgyýet

154 müňe golaý ýerli kompýuter sowgat berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-2020 okuw ýylynda birinji synpa kabul ediljek 153 müň 885 çagalar üçin öwrediji kompýuterleri satyn almak hakynda Karara gol çekdi. Bu...

“Aşgabat – siti” 107 müň ýaşaýja niýetlenýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji iýunda Aşgabat şäher häkimliginde paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde guruljak täze iri möçberli toplumyň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. 200...

Kiber howpsuzlyk boýunça tanyşdyrylyş geçirildi

20-nji iýunda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda “Cyber Security Day” atly temada maslahat geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy – “Türkmen Tranzit” HJ...

Alymlar Türkmen kölüniň ulgamynyň ekologiýa kartasyny düzdüler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (TYA) Himiýa institutynyň hünärmenleri “Altyn asyr” Türkmen kölüniň zeýkeş-zeýakaba suw ulgamlarynyň gidrohimiki barlaglaryny tamamladylar. Biotiki ýagdaýlar we ulanylan suwlaryň duzlulygy baradaky maglumatlaryň...

Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa kartasy düzüldi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň gidrohimiýa we daşky gurşawyň ekologiýasy laboratoriýasynyň alymlary Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda barlag geçirdiler. Iki ýylyň dowamynda Garabogazdan Esengula çenli tutuş...

Ýaşlar üçin oňaýly iş şertleri dörediler

Ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, şeýle hem ýaşlary zähmet bazaryna uýgunlaşdyrmagyň we olaryň iş bilen üpjünçiligini kämilleşdirmek...

Petdelik tokaýlary dikeltmegiň üstünde işlenilýär

Aşgabat şäherinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň we Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) bilelikdäki taslamasynyň çäginde, Amyderýanyň kenar meýdançasyndan peýdalanmak boýunça maslahat...

Genafondy saklamak dogrusynda tejribe alşyldy

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde “Mallarda ýaş mallary seçmek möwsümini guramaçylykly geçirmek we ýaş mallary ösdürip ýetişdirmekde tohumçylyk-seçgi işleriniň ähmiýeti”...
2022