Jemgyýet

Daşoguzda döwrebap şäherçäniň düýbi tutuldy

28-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda döwrebap şäherçäniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berýär. Iki tapgyrda guruljak geljekki şäherçäniň çäginde has oňaýly,...

"Saglyk-2019" sergisine 200-den gowrak kompaniýa gatnaşar

Ýurdumyzda “Saglyk–2019” atly halkara sergä we ylmy maslahata taýýarlyk görülýär. Forum Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanylyp, 20 – 22-nji iýulda geçiriler diýip,...

154 müňe golaý ýerli kompýuter sowgat berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-2020 okuw ýylynda birinji synpa kabul ediljek 153 müň 885 çagalar üçin öwrediji kompýuterleri satyn almak hakynda Karara gol çekdi. Bu...

“Aşgabat – siti” 107 müň ýaşaýja niýetlenýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji iýunda Aşgabat şäher häkimliginde paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde guruljak täze iri möçberli toplumyň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. 200...

Kiber howpsuzlyk boýunça tanyşdyrylyş geçirildi

20-nji iýunda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda “Cyber Security Day” atly temada maslahat geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy – “Türkmen Tranzit” HJ...

Alymlar Türkmen kölüniň ulgamynyň ekologiýa kartasyny düzdüler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (TYA) Himiýa institutynyň hünärmenleri “Altyn asyr” Türkmen kölüniň zeýkeş-zeýakaba suw ulgamlarynyň gidrohimiki barlaglaryny tamamladylar. Biotiki ýagdaýlar we ulanylan suwlaryň duzlulygy baradaky maglumatlaryň...

Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa kartasy düzüldi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň gidrohimiýa we daşky gurşawyň ekologiýasy laboratoriýasynyň alymlary Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda barlag geçirdiler. Iki ýylyň dowamynda Garabogazdan Esengula çenli tutuş...
2022