Habarlar

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...

Türkmenistan ÝUNKTAD-yň esasy Geňeşine kabul edildi

Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) Söwda we ösüş Geňeşiniň 66-njy mejlisine gatnaşdy. 24-28-nji iýunda Ženewa şäherinde geçirilen mejlisde Türkmenistan...

Arktiki tilki Norwegiýadan Kanada 3500 km ýol aşdy

Bir ýaşly arktiki tilki Norwegiýadan Kanada çenli 76 günde 3500 kilometrden gowrak ýol aşyp uly syýahaty amala aşyrdy. Geçen ýylyň mart aýynda Norwegiýanyň Polýar institutynyň alymlary...

Daşoguzly daýhan hojalygy 81 gektar ýeri özleşdirýär

Ýurdumyzyň işewürleri azyk bazaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen üstüni ýetirmek boýunça öz goşandyny yzygiderli goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan...

Ýokary okuw mekdeplerine täze ýolbaşçylar bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Aýjemal Meňliýewna Orazalyýewa pensiýa gitmegi sebäpli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadylyp, şol uniwersitetiň rektory...

HYF halkara metbugat wekilleriniň ünsüni çekýär

Awgust aýynyň 12-ne “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy (HYF) halkara metbugat edaralarynyň üns merkezinde bolar. Foruma bagyşlanyp fewral aýynda geçirilen halkara...

“Galaxy Note 10-yň” gutusy awgustda açylar

“Samsung” nobatdaky “Galaxy Unpaсked 2019” çäresi üçin çakylyklary ýaýratmaga başlady. Kompaniýanyň metbugat beýanyna görä, 7-nji awgustda Nýu-Ýork şäherinde geçiriljek çärede “Galaxy dünýäsiniň aragatnaşyk mümkinçiliklerini indiki derejä...

Owganystan ECO-93 benzininiň ilkinji tapgyryny kabul etdi

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry duşenbe güni Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp...

BMW wodorod hereketlendirijili X5 awtomobilleri öndürip başlar

BMW 2025-nji ýylda dolulygyna satuwa çykarylmazyndan ozal 20-nji ýyllaryň başynda wodorod bilen işleýän hereketlendirijili X5 seriýaly awtomobili öndürip başlajakdygyny “Forbesiň” ýazyjysy Maýkl Teýlor habar berdi. “Ýigriminji...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022