Habarlar

“Aýly ýaz” önümlerini eksport etmäge başlar

Iýul aýy azyk senagaty pudagynda möhüm möwsüm hasaplanylýar. Bu ugurda zähmet çekýän, has takygy, gök we bakja önümleri gaýtadan işleýän telekeçiler şu günler daýhanlaryň türkmen...

“Myradym” HK balyk önümlerini güýzde ilata hödürlär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Myradym” hususy kärhanasy (HK) ýurdumyzyň suw howdanlarynda, köllerinde dürli görnüşli balyklary köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek işini öňdebaryjy tejribä daýanmak...

Türkmenistanyň Prezidenti Boris Jonsony gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Boris Jonsony Birleşen Patyşalygyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi bilen gutlady. Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyga ýokary baha berýändigini belläp, bu gatnaşyklaryň...

“Toyota” bilen “DiDi” hyzmatdaşlygynyň gerimi giňeýär

Penşenbe güni Ýaponiýanyň Toýota şäherinde “Toyota” kompaniýasy Hytaýyň ulag hyzmatlaryny berýän kompaniýasy “DiDi” bilen ylalaşyk baglaşdy. “Toyota”-nyň metbugat beýanatyna görä, “Toyota” bilelikdäki ulag hyzmatlaryny Hytaýda...

Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi

24-nji iýuldan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük...
2022