Habarlar

Balaryçylaryň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär

Iýul aýy balaryçylar üçin iň gyzgalaňly möwsümleriň biri. Ýandak, gowaça ýaly esasy bal beriji ösümlikleriň gülleýän döwründe bal almak, jöwzaly günlerde balary maşgalalaryna talabalaýyk ideg...

“Lebap” sement zawody eksporty ýokarlandyrýar

“Lebap” sement zawody önümi eksport etmegiň möçberlerini barha artdyrýar. Geçen ýylda daşary ýurt bazarlaryna çykarylan önüm jemi öndürilen gurluşyk materialynyň üçden bir böleginden gowrak möçberde...

Balkanly dokmaçylar 2,693 tonna ýüplük öndürdiler

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki “Balkandokma” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 2 müň 693 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanylyp, pul hasabynda 27,5 million...

“Dostlukgallaönümleri” kärhanasynda 14,415 tonna un öndürildi

“Lebapgallaönümleri” önümçilik birleşiginiň “Dostlukgallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri üstünlikli zähmet çekýärler. Ýanwar-iýun aralygynda kärhanada ýokary, birinji we ikinji hilli unuň 14 müň 415 tonnasy öndürildi, bu görkeziji...

TAT demir ýolunyň täjik bölegine maýa goýum goýberiler

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan (TAT) demir ýolunyň Täjigistan böleginiň gurluşygynyň tehniki we maliýeleşdirmek taslamasy üstümizdäki ýylyň soňuna çenli tamamlanar. Täjigistanyň habar agentligi “Awesta”-nyň maglumat bermegine...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022