Syn-seljerme

“Ajaýyp anna” ýa-da “Black Friday” aslynda näme?

Däp bolup gelşi ýaly noýabr aýynyň soňky günlerinde söwda merkezlerinde we elektron söwda platformalarynda “Ajaýyp anna” (Black Friday) arzanlaşyklary girizilmäge başlandy. Ýylyň iň esasy söwda möwsümi...

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynda eksporta gönükdirilen döwlete degişli we hususy önümçilik desgalaryny köpeltmek bilen bagly alnyp barylýan strategiýa ýerli logistika kompaniýalarynyň sanyny köpeltdi. Bu kompaniýalar alyjy...

GDA-nyň täze Jarnamasynyň esasynda söwda çäklendirmeleri ýatyrylar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň arasynda çig malyň getirilmegine hem-de taýýar önümleriň çykarylmagyna degişli bolan çäklendirmeler ýatyrlar. Aşgabat şäherinde 11-nji oktýabrda geçirilen GDA-nyň mejlisinde döwlet Baştutanlarynyň...
2022