Teswirleme

Çip önümçiliginde artykmaç üpjünçilik töwekgelçiligi

Mikroprosessorlar we ýarymgeçirijiler häzirki düwürde ykdysadyýetiň köp ugurlarynda, sarp ediş elektronikasyndan awtoulag pudagyna we ýel turbinalaryna çenli zerur bolup durýar. Şol sebäpli olaryň elýeterliligi hem-de...

Dünýä demir ýol ulgamynyň ýokarlanýan tendensiýasy

Demir ýol arkaly ýük daşamalary içerki we daşarky harytlaryň päsgelçiliksiz hem-de netijeli daşalmagyny üpjün edýändigi sebäpli ýurtlaryň ykdsadyýetlerinde möhüm orun tutýar. Daşalýan ýük mukdarlarynyň köpelmegi...

Oba hojalygynda mehanizasiýa we täze çözgütler

Adamzat gadymy döwürlerden bäri oba hojalygy önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tehnologiýadan peýdalanýar. Oba hojalygynyň tehnologiýa bilen uzak wagtlyk baglanyşygy ýönekeý palçykdan ýasalan oba hojalyk gurallaryndan...

Zyňyndylary azaltmakda täzeçe çözgüt: “termos diňi”

Parnik gazlaryny azaltmak we energiýa howpsuzlygy boýunça geçirilýän çäreler ýurtlaryň täze energiýa çeşmelerini gözlemeklerine itergi berdi. Käbir ýurtlar gaýtadan dikeldilýän energiýa maýa goýumlaryny artdyrýan bolsalar,...

Dünýäde suwuň rejeli ulanylmagynyň ähmiýeti

Bilermenleriň çaklamalaryna görä suwuň rejeli ulanylmagy öňümizdäki 20 ýylda suw bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýän ýurtlar üçin möhüm syýasatlaryň biri bolar. Howanyň üytgemegi sebäpli häzirki...

Balaryçylyk pudagynyň adamzat üçin ähmiýeti

Albert Eýnşteýniň aýdan “Arylar ýer ýüzünden ýitip gitse, adamzadyň dört ýyl ömri galar” jümlesi arylaryň adamzat üçin ähmiýetini beýan etmek üçin iň köp ulanylýan jümleleriň...

Ykdysady ösüşde oba hojalygynyň ähmiýeti

ABŞ, Russiýa ýaly dünýäniň ösen ýurtlary şol bir wagtyň özünde iri oba hojalyk öndürijileri bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetinde möhüm orun tutýan bu ýurtlar oba hojalygynyň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022