Beýan

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy gowy hilli haryda çalyşmaga bolan hukugy 1. Sarp edijiniň azyk däl harydy satyn alan satyjysynda sebäbini düşündirmezden gowy hilli meňzeş kysymly (modelli, artikully) täze haryda çalyşmaga hukugy bardyr, şu maddanyň bäşinji we altynjy...
Türkmenistanyň sarp edijileri hakyndaky kanunynyň ähmiýeti we hereket ediş çygry

Türkmenistanyň sarp edijileri hakyndaky kanunynyň ähmiýeti we hereket ediş çygry

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Raýat kodeksine esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar. Kanun harydy bölekleýin satyn almak-satmak şertnamasyndan, netijesi harydyň döredilmegi (öndürilmegi) bolup durýan işi ýerine ýetirmek...
TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) öz işini şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar. Şular Birleşmäniň esasy wezipeleri bolup durýar: telekeçileriň birleşmegini jebisleşdirmek; telekeçilik işiniň subýektleri bilen döwlet...
TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup, esasy maksady Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) agzalarynyň hukuklaryny...
Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky gatnaşyksyz tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik döretjek “MasterCard Maestro” plastik kartyny ulanyjylara hödürleýär. Kartyň eýesiniň zähmet hakyny milli pulda geçirmek göz öňünde tutulýan bu kart 50 manat möçberdäki çäkde gatnaşyksyz tölegi geçirmäge...
Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri Ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýatlaryna şu aşakdakylar üçin berlip bilner: oba ýerlerinde şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak-mellek ýer; şäherlerde we şäherçelerde özbaşdak ýaşaýyş jaý gurluşygy; oba hojalyk...
Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Türkmenistanyň raýatlaryna eýeçilige berlen ýerlerden başga, Türkmenistanyň ähli ýerleri döwletiň eýeçiliginde durýar. Ýerden peýdalanmak Şahsy adamlara, Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň edara görnüşindäki taraplaryna, şeýle hem daşary ýurt döwletlerine we halkara guramalaryna ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygyna...
Önümleri we işleri sertifikatlaşdyrmak boýunça hereket edýän namalar

Önümleri we işleri sertifikatlaşdyrmak boýunça hereket edýän namalar

Ýurdumyzda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän işleriň, hyzmatlaryň hilini milli we halkara standartlaryna laýyklykda sertifikatlaşdyrmak boýunça hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň birnäçesi hereket edýär. “Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda,...
Türkmenistanda hususy kärhana nähili döredilýär?

Türkmenistanda hususy kärhana nähili döredilýär?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işlerini ýöretmek Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär. Kärhanalary açyp, telekeçilik işlerini...
Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarnamany nädip almaly?

Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarnamany nädip almaly?

Telekeçilik işlerinde käbir kesgitlenen işleriň görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin degişli döwlet edarasyndan Türkmenistanyň “Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” kanunyna laýyklykda ygtyýarnama almaklyk zerur bolup durýar. Ygtyýarnama näme? Ygtyýarnama – telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylan görnüşini amala aşyrmak hem-de...