Beýan

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky gatnaşyksyz tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik döretjek “MasterCard Maestro” plastik kartyny ulanyjylara hödürleýär. Kartyň eýesiniň zähmet hakyny milli pulda geçirmek göz öňünde tutulýan bu kart 50 manat möçberdäki çäkde gatnaşyksyz tölegi geçirmäge...
Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri Ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýatlaryna şu aşakdakylar üçin berlip bilner: oba ýerlerinde şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak-mellek ýer; şäherlerde we şäherçelerde özbaşdak ýaşaýyş jaý gurluşygy; oba hojalyk...
Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Türkmenistanyň raýatlaryna eýeçilige berlen ýerlerden başga, Türkmenistanyň ähli ýerleri döwletiň eýeçiliginde durýar. Ýerden peýdalanmak Şahsy adamlara, Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň edara görnüşindäki taraplaryna, şeýle hem daşary ýurt döwletlerine we halkara guramalaryna ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygyna...
Önümleri we işleri sertifikatlaşdyrmak boýunça hereket edýän namalar

Önümleri we işleri sertifikatlaşdyrmak boýunça hereket edýän namalar

Ýurdumyzda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän işleriň, hyzmatlaryň hilini milli we halkara standartlaryna laýyklykda sertifikatlaşdyrmak boýunça hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň birnäçesi hereket edýär. “Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda,...
Türkmenistanda hususy kärhana nähili döredilýär?

Türkmenistanda hususy kärhana nähili döredilýär?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işlerini ýöretmek Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär. Kärhanalary açyp, telekeçilik işlerini...
Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarnamany nädip almaly?

Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarnamany nädip almaly?

Telekeçilik işlerinde käbir kesgitlenen işleriň görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin degişli döwlet edarasyndan Türkmenistanyň “Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” kanunyna laýyklykda ygtyýarnama almaklyk zerur bolup durýar. Ygtyýarnama näme? Ygtyýarnama – telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylan görnüşini amala aşyrmak hem-de...
Görnüşleri boýunça şertnamalaryň kesgitlemeleri

Görnüşleri boýunça şertnamalaryň kesgitlemeleri

Atly we atsyz şertnamalar Atly şertnama – bu şertnama göni Raýat kodeksinde bellenendir (mysal üçin: satyn almak-satmak şertnamasy), atsyz şertnama – bu şertnamanyň göni Raýat kodeksine salgylanmasy ýokdur (mysal üçin: autsorsing şertnamasy). Hakyky we  konsesual şertnamalar Hakyky şertnama...
Raýat-hukuk şertnamasynyň mazmuny

Raýat-hukuk şertnamasynyň mazmuny

Raýat-hukuk şertnamasy – bu fiziki şahsyň (fiziki şahslaryň) aralarynda ýa-da ýuridiki şahsyň (ýuridiki şahslaryň) aralarynda birek-biregiň hukuklaryny we borçlaryny bellemäge, üýtgetmäge ýa-da bes etmäge gönükdirilen ylalaşykdyr. Adalga üç ähmiýetde ulanylýar: şertnama hukuk gatnaşygy hökmünde; borçlary ýüze...
Türkmenistanda kärhana açmak: nämeden başlamaly?

Türkmenistanda kärhana açmak: nämeden başlamaly?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işleri Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär. Kärhanalary açyp, telekeçilik işlerini alyp...
Birinji Hazar ykdysady Forumyny geçirmegiň konsepsiýasy

Birinji Hazar ykdysady Forumyny geçirmegiň konsepsiýasy

1. Birinji Hazar ykdysady Forumynyň (mundan beýläk - Forum) geçirilýän ýeri – Türkmenbaşy şäheri, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy. 2. Forumyň geçirilýän wagty – 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty. 3. Forumyň işiniň guramaçylyk we maglumat-tehniki üpjünçiligini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...