05.09.2019
19.09.2019

Gurluşyk we binagärlik ministrligi gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Mary welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylary üçin Mary şäherinde 4 gatly 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça yglan edilen TENDERIŇ möhletini uzaldýar.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2019-njy ýylyň 19-njy sentýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 84
Bulary hem okaň