01.11.2020
31.12.2020

Ykdysady üstünlikleriň wirtual sergisi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ykdysady üstünlikleriň wirtual sergisini guraldy.

Sergide 50-den gowrak gatnaşyjylaryň wirtual diwarlyklary ýerleşdirilendir. Wirtual diwarlyklarynda önümler we hyzmatlar barada maglumatlar, şeýle-de wideo şekiller, maglumat bukjalary we habarlaşmak üçin maglumatlar bardyr.

Bulary hem okaň