01.07.2021
12.07.2021

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tehniki barlaglary geçirmek boýunça tender yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek boýunça “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynda turbalary tehniki barlagdan geçirmek boýunça

№. CIT-21036-SR tender yglan edýär

Bu tendere gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa, aşakdaky maglumatlary rus we iňlis dillerinde tabşyrmaly:

  • adyny we tertip belgisini görkemek bilen tendere gatnaşmak üçin arza;
  • kompaniýanyň doly ady, hukuk ýagdaýy, bellige alnan ýurdy, rekwizitleri we kompaniýanyň hasaba alyş resminamasy görkezilen gysgaça maglumat;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda maliýe ýagdaýy we audit maglumatlary;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň meňzeş hyzmatlary bermek boýunça iş tejribesi;
  • ýerli kompaniýalar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine girýändigi baradaky bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasyny tabşyrmaly;

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan

Elektron salgysy: narine.simonyan@cnpcag.com

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+99312 44-54-34

Faks:

+993 12 44-50-44

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
Bulary hem okaň