14.10.2021
27.10.2021

“PETRONAS Çarigali Türkmenistan” deňiz geologik gözleglerini geçirmek boýunça tender yglan edýär

"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy deňiz inžener-geologik gözleglerini geçirmek üçin hyzmatlar bilen üpjün etmek boýunça №PCT/TSS/2021/007 tender yglan edýär

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky resminamalary taýýarlamaly:

  • tendere gatnaşmak üçin arza(tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);
  • arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;
  • Türkmenistanda hasaba alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa).

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 14 senenama günüň dowamynda iş wagtlarynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Elektron salgysy:

tender_secretarytkm4@petronas.com.my

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81 (Blok B)
Bulary hem okaň
2022