18.10.2021
15.11.2021

"Eni Turkmenistan Limited" enjamlar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy guýy üsti enjamlary we 10000 psi kuwwatly fontan armaturasy bilen üpjün etmek hem-de olary gurnamak boýunça №10098507 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 15-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgysy:

moez.sdouga@eni.tm

aleksey.butenko@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň