12.04.2022
13.04.2022

Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi geçiriler.

İki günlük sergi Birleşmäniň agzalarynyň häzirki güne çenli ýeten sepgitlerini görmek üçin meýdança bolup hyzmat eder.

Serginiň çäginde birleşmäniň agzalarynyň maslahaty hem geçiriler.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde 12-13-nji aprel aralygynda geçiriler.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022