04.10.2022
24.11.2022

TNGIZT täze desgalary gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri bäsleşik (tender) esasynda kesgitleýän toparyň adyndan bir gije-gündizde öndürijiligi 15 000 m3 bolan kenarýaka sorujy bekedinde täze obýektleriň we deňiz suwuny süýjediji desganyň taslamasyny düzmek we olary gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

Size Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň HYG bölüminde teklip edilýär:

  • bäsleşige gatnaşmaklyga isleg bildirýän gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we habarlaşmak üçin telefon belgileri görkezilen ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň nebitgaz toplumy üçin satyn alyjylary saýlamak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • Bäsleşik boýunça tehniki talaplary almaly;
  • 1725 amerikan dollary möçberde tender tölegini töläp bäsleşik resminamalaryny almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden 45 (kyrk bäş) iş günleriniň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 17:00 çenli kabul edilýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipleri görkezilen salga eltmeli, resminamalara hasap belgisine pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Söwda tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa söwda teklipleri görkezilen bolmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 243 9-62-33

+993 243 6-04-98

Faks:

+993 243 6-04-39

Elektron salgysy:

tngizt@tngizt.gov.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň
2022