18.11.2022
22.12.2022

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 2022-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş günüň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň binasynda kabul edilýär.

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň edara binasyndan ýa-da elektron salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-63-15

+993 12 40-64-41

Faks:

+993 12 48-05-20

Elektron salgysy:

tveb@online.tm

Aşgabat ş, Garaşsyzlyk şaýoly, 32
Bulary hem okaň
2022