07.12.2022
10.01.2023

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi dokma pudagynyň kärhalary üçin aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça №DB-02 belgili halkara tender yglan edýär:

Lot №1 - Tikin önümçiligi üçin kömekçi materiallar we serişdeler

Lot №2 - Aýakgap önümçiligi üçin kömekçi materiallar

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, ýazmaça arza bermeli;
  • bäsleşigiň düzgünleri we bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň sanawy bilen tanyşmaly;
  • tehniki tabşyrygy almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen 345 (üç ýüz kyrk bäş) ABŞ dollar möçberinde töleg tölemeli (GBüS-i hasaba almazdan).

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär. Bäsleşik teklipleri hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra serediljekdir.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipler kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 40-71-67

+993 12 40-71-63

Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 96
Bulary hem okaň
2022