21.02.2023
22.03.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky antiwirus programma üpjünçiliginiň ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi Banky, "Kasperski Endpoint Security" antiwirus programma üpjünçiliginiň ygtyýarnamasynyň möhletini (2 ýyl) uzaltmak boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik teklipleri, bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň sanawyny Türkmenistanyň Merkezi bankyndan aşakdaky salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-10-19

+993 12 38-12-51

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.
Bulary hem okaň
2022