20.06.2023
05.07.2023

Aziýanyň Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy tender yglan edýär

Aziýanyň Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy öz ofisinde enjamlaşdyryş we abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça tender yglan edýär

Tender  boýunça zerur maglumatlary şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.

Bäsleşik boýunça deslapky maslahat 2023-nji ýylyň 22-nji iýunynda sagat 11: 00-dan 12: 00-a aralygynda (Aşgabat wagty) MS Teams platformasynda geçiriler. Maslahata gatnaşmaga isleg bildirýän ähli taraplar (ahummedova@adb.org) salgysyna 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 21-ne, ýerli wagt bilen 18: 00-a çenli adyny, wezipesini görkezmek bilen arzalaryny iberip bilerler.

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň 5-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Elektron salgysy:

ahummedova@adb.org

Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022