03.08.2023
13.09.2023

“Hazar” konsorsiumy gidrawlik hereketlendirijili ştanga görnüşli sorujylary satyn almak boýunça tender yglan edýär

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy aşakdaky arza esasynda tender yglan edýär:

Lot №1 –"Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň Gündogar Çeleken meýdançasyndaky guýulara ornaşdyrmak üçin öňdebaryjy halkara kompaniýalar tarapyndan öndürilen ýerüsti enjamlary bilen birlikde 3 (üç) sany çuňlukda işlemek üçin gidrawlik hereketlendirijili ştanga görnüşli sorujylaryň toplumyny satyn almak we olara serwis hyzmatyny bermek

Tendere gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden 10 senenama gününiň dowamynda (ýerli wagt bilen 18.00 çenli) aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

  • 250 (iki ýüz elli) ABŞ dollary möçberinde tender tölegini tölemeli. "Uglewodorod serişdeleri hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda GBüS töleginden boşadylýar.
  • Bäsleşige gatnaşmak üçin dalaşgariň ýazmaça arzasy;
  • Bäsleşigiň şertlerini we lotuň spesifikasiýasyny almaly. Bäsleşigiň şertlerini almak üçin bäsleşige gatnaşmak üçin dalaşgäriň tender töleginiň tölelenendigini tassyklaýan resminamany, ýazmaça arzasyny (kärhana barada gysgaça maglumatlary we elektron poçtanyň salgylaryny görkezip, ygtyýarlandyrylan wekiliň goly we kompaniýanyň möhüri bilen tassyklanan erkin görnüşde) tabşyrmaly.

Tender tölegi tölemek üçin rekwizitleri: kompaniýanyň şahamçasy MITRO INTERNATIONAL LIMITED TURKMENISTAN walýuta hasaby 232 030 002 201 849 001 69000 TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY salgyt kody 302 341 000 023

kor hasaby 211 018 401 101 001 0000 3000 MFO 390 101 201

SWIFT: SBFETM 22. Bank çykdajylary – dalaşgariň öz hasabyna.

Giňişleýin maglumatlar, arzanyň mazmuny bilen tanyşmak hem-de arzalary almak şu salgy boýunça amala aşyrylýar:

744000, Türkmenistan, Aşgabat ş., Alişir Nowaýy köçesi, 100, (Altyn Zaman binasy). “Hazar” konsorsiumyň edarasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 12 44-33-00

Faks:

+993 12 44-33-01

Elektron salgylary:

a.ishankuliyeva_asb.mitro@mail.ru, sergey.radko@mitromos.com, igor.savochkin@mitromos.com

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nowaýy, 100
Bulary hem okaň
2022