11.04.2024
20.05.2024

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýerüsti pyýada geçelgesini gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerüsti pyýada geçelgesini gurmak boýunça yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2024-nji ýylyň 13-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-45-55

+993 12 44-46-64

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022