11.04.2024
14.05.2024

Türkmenistanyň “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky damjalaýyn­suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky Aşgabat şäheriniň günortasynda, Köpetdagyň eteginde ýerleşýän umumy meýdany 79,5 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin 1 (bir) sany dik guýy gazmaga we damjalaýyn­suwaryş ulgamynyň işlerini ýerine ýetirmäge potratçylaryň tekliplerini saýlap seçip almak üçin bäsleşik uglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş günüň dowamynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-43-33

+993 12 44-43-35

Aşgabat ş. Çandybil şaýoly, 129
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022