17.06.2024
31.07.2024

"Türkmenhimiýa" DK mineral dökünlerini we himiýa serişdelerini öndürýän toplumy gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni tender toparynyň adyndan Türkmenabadyň himiýa zawodynda mineral dökünlerini hem-de himiýa serişdelerini öndürýän toplumynyň taslamasyny düzmek we ony doly gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin GBS-i hasaba almak bilen 1725 (bir müň ýedi ýüz ýigrimi bäş) amerikan dollary möçberde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny Türkmenistanyň Merkezi bankynyň walýuta kursy boýunça manat görnüşinde (Türkmenistandaky gatnaşyjylar üçin) töleg töläp, tender resminamalaryny almaly.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-01-62

(+99312) 39-01-58

Faks:

(+99312) 39-01-72

Elektron salgysy:

contact@turkmenhimiya.gov.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
2022