14.06.2024
10.07.2024

DAI Bütindünýä Söwda Guramasynyň şertnamalaryny türkmen diline ýazmaça terjime etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

DAI ökde we tejribeli terjimeçileri Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) şertnamalaryny türkmen diline ýazmaça terjime etmek boýunça bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar

Bäsleşige degişli hyzmatlary bermäge ygtyýarly hukuk guramamaçylyk kärhanalara, guramalara ýa-da firmalara gatnaşmaga rugsat berilýär.Tejribeli we abraýly özbaşdak terjimeçiler hem bäsleşige gatnaşyp bilerler.

Gyzyklanma ýüztutmalary tabşyrmagyň iň soňky möhleti 2024-nji ýylyň 10-njy iýuly, ýerli wagt bilen sagat 18:00 çenli. Bellenen möhletden giç tabşyrylan teklipler kabul edilmeýär.

Teklipler TCA_procurement@dai.com elekron salgysyna iberilmelidir.

Bäsleşik boýunça ähli zerur maglumatlary şu salgydan tapyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
2022