Türkmenistanyň DIM-i: Howanyň üýtgemeginiň meseleleri biziň öňümizde täze wezipeleri goýýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň DIM-i: Howanyň üýtgemeginiň meseleleri biziň öňümizde täze wezipeleri goýýar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ekologiýa meseleleri boýunça geňeşçisi Magtymguly Akmyradow Ekologiýanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça Merkezi Aziýa maslahatynda çykyş edýär, 2024-nji ýylyň 27-nji maýy, Almaty, Gazagystan

Howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler Türkmenistanyň öňünde täze wezipeleri goýup, ozal kabul edilen milli meýilnamalary we kanunlary döwrebaplaşdyrmaga, şeýle hem täzelerini döretmäge itergi berýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ekologiýa meseleleri boýunça geňeşçisi Magtymguly Akmyradow duşenbe güni Gazagystanyň Almaty şäherinde açylan Ekologiýanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça Merkezi Aziýa maslahatynda (SAKIK 2024) aýtdy.

"Biznes Türkmenistan" internet neşiriniň Almatydan habarçysynyň habar bermegine görä, Magtymguly Akmyradow çykyşynyň dowamynda Türkmenistanda nebitgaz pudagynda metan zyňyndylaryny möçber taýdan kesgitlemek boýunça syn bermegiň meýilleşdirilýändigini belledi. Munuň özi bu zyňyndylary azaltmakda anyk çäreleri işläp taýýarlamak üçin möhüm binýat bolup hyzmat eder. 

Magtymguly Akmyradow Türkmenistan üçin daşky gurşawy goramak meseleleriniň ileri tutulýan ugurdygyny belledi we ýurduň bu meseleler boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge taýýardygyny belledi. 

Ekologiýanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça Merkezi Aziýa maslahaty (SAKIK 2024) şu ýylyň 27-nji maýynda başlanyp, ol 29-njy maýa çenli dowam eder.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022