Seýdiniň pagta ýüplükleri esasan Türkiýä we Russiýa ugradyldy

Seýdiniň pagta ýüplükleri esasan Türkiýä we Russiýa ugradyldy

Seýdi şäherindäki pamyk egriji fabrigiň işgärleri harytlaryň daşary ýurtlara ugradylmagynyň täze ugurlarynyň sanyny artdyrýarlar. Fabrikanyň harytlary Belarusda, Birleşen Arap Emirliklerinde we Polşada bellidir. Esasy satyn alyjylar adatça Türkiýe we Russiýa bolup, bu ýurtlara ýylyň birinji ýarymynda Seýdi ýüplüginiň uly bölegi ugradyldy.

Lebap welaýatynyň demirgazygynda ýerleşýän bu döwrebap kärhana her ýyl 6 müň tonna ýokary hilli ýüplük öndürmäge niýetlenendir. Şeýle hem bu ýüplük taýýarlamagyň iň netijeli usuly bolan “Open End” pnewmomehanika usuly bilen öndürilýär, bu hem beýleki ýurtlarda bu haryda bolan islegi artdyrýar. Fabrikde awtonomlaşdyrylan podstansiýasy, kotelnýasy, süzgüçli suw arassalaýjy desgalary gurnalan, olar çygy täzeden ulanmaklyga mümkinçilik berýärler.

Fabrik ýokary önümçilik ukyby bolan “Trützschler” we “Schlafhorst” ýaly öňdebaryjy nemes tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan. Kärhanada işgärler üçin amatly şertler döredilen: howa arassalaýjy we sowadyjy desgalar ornaşdyrylan, muňa garamazdan, işgärler zähmet gigiýenasynyň talaplaryna laýyk, respirator dakyp işleýärler.

Tehnologiki zynjyryň ähli tapgyrlarynda fabrikanyň laboratoriýasynyň işgärleri “Uster” şweýsar kompaniýasynyň dürli barlag-ölçeýji abzallary arkaly yzygiderli ýagdaýda pagta süýümlerini kabul edilen wagtyndan başlap, taýýar önümiň çykarylýan wagtyna çenli takyk maglumatlary berýärler.

Seýdi şäherindäki fabrigiň Lebap topragynda Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamynda gurlan dört sany döwrebap dokma kärhanalarynyň biri bolup, onuň ýokary hilli önümleri içerki we daşary ýurt bazarlaryna goýberilýär.

2022