“Türkmenhowaýollary” Eýran gatnawlaryny wagtlaýyn saklady

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Türkmenhowaýollary” Eýran gatnawlaryny wagtlaýyn saklady
“Türkmenistan Awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 10-njy ýanwardan Aşgabat – Abu-Dabi – Aşgabat gatnawyny, 13-nji ýanwardan Aşgabat – Dubaý – Aşgabat gatnawyny wagtlaýyn saklaýar.

“Türkmenhowaýollary” agentligi uçuşlarda we raýat awiasiýa howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen Eýranyň howa giňişligini ulanmagy wagtlaýyn saklamak barada karara geldi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli gatnaýjylaryna degişlidir.

Bu karar tranzit uçýan gatnawlara we Eýranyň howa menzillerindäki uçuşlara degişli bolup durýar. “Türkmenistan Awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 10-njy ýanwardan Aşgabat – Abu-Dabi – Aşgabat gatnawyny, 13-nji ýanwardan Aşgabat – Dubaý – Aşgabat gatnawyny wagtlaýyn saklaýar.

“Türkmenhowaýollary” 2-nji fewraldan Saud Arabystany Patyşalygynyň Jidde şäherine hem-de Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherine yzygiderli howa gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýar.

“Türkmenhowaýollary” agentligi Türkmenistanyň ýolagçy we ýük daşamak boýunça milli kompaniýasydyr. Awiakompaniýa esasan hem Aşgabat Halkara howa menzilinden ýerli we daşary ýurt ugurlary boýunça ýolagçy gatnadýar we ýük daşaýar.

Kompaniýa ýerli ugurlar boýunça her gün 5 müňden gowrak, ýylyň dowamynda bolsa içerki we daşary ýurt gatnawlary boýunça 3 milliondan gowrak ýolagçy gatnadýar.