Türkmenistan ýapon banky bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan ýapon banky bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär
Taraplar dowam edýän taslamalar bilen bir hatarda gazhimiýa, ulag we oba hojalyk ugurlary boýunça geljegi uly taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýapon bankynyň baştutany Tadaşi Maeda bilen göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşigi geçirildi.

“Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň sişenbe güni habar berşi ýaly, söhbetdeşligiň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ýokary ösüş depginini nygtadylar. Döwletara gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegine ýardam edýän iki ýurduň baştutanlarynyň işjeň gepleşikleri bellenildi.

Söwda-ykdysady gatnaşyklara aýratyn üns berildi hem-de Türkmenistanyň çägindäki iri möçberli taslamalaryň, şol sanda Gyýanly şäherçesindäki gazhimiýa toplumynyň, Garabogaz şäherindäki karbamid öndürýän zawodynyň hem-de Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän (GTG) zawodynyň durmuşa geçirilmegine ýapon tarapynyň gatnaşandygy barada aýdyldy. Şeýle-de ýapon hyzmatdaşlarynyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň dowam edýändigi nygtalyp geçildi.

Mundan başga-da, taraplar dowam edýän taslamalar bilen bir hatarda gazhimiýa, ulag we oba hojalyk ugurlary boýunça geljegi uly taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar. Hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň pugtalandyrylmagy barada gürrüň edip, taraplar Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň arasyndaky infrastruktura ulgamy boýunça özara hyzmatdaşlyk etmek barada Ähtnamanyň ähmiýetini belläp geçdiler.

Hyzmatdaşlygyň indiki tapgyrlary barada işjeň pikir alşyldy. Ýapon tarapynyň häzirki zaman ýagdaýlaryny nazara almak bilen Türkmenistanda maýa goýum hereketlerini amala aşyrmaga bolan gyzyklanmasy beýan edildi.