Türkmenistan we BMGÖM statistika pudagynyň pugtalandyrmagyny maslahatlaşdylar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan we BMGÖM statistika pudagynyň pugtalandyrmagyny maslahatlaşdylar
Üç ýyllyk taslamanyň çäklerinde statistika işewürlik – belgisi boýunça programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdiriler.

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilleri bilen çarşenbe güni geçirilen nobatdaky onlaýn-gepleşigiň dowamynda “Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň statistika we maglumat-tehniki mümkinçiliklerini pugtalandyrmak” atly täze bilelikdäki taslamany işe girizmek boýunça guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

TDH-nyň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň öň ýanynda Statistika baradaky döwlet komitetiniň hem-de BMG-niň agentlikleriniň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara we bu taslama gol çekildi.

2021-2023-nji ýyllaryň dowamynda täze taslamanyň çäklerinde ýurdumyzyň maglumat-tehniki kuwwatyny has-da berkitmek boýunça bilelikdäki işleri geçirmek bellenildi, milli statistika–2008 usulyýetine geçmek, şeýle hem Durnukly ösüşiň maksatlaryny kesgitlemek üçin statistika hasabatlylygyny düzmek boýunça bilimleri artdyrmak babatda işler dowam etdiriler.

Şeýle hem üç ýyllyk taslamanyň çäklerinde statistika işewürlik – belgisi boýunça programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdiriler, onuň döredilmegi maglumatlary toplamak, işlemek we seljermek işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sanly çözgütleriň ornaşdyrylmagyna yzygiderli çemeleşmäge mümkinçilik berer.

2022