Lebap welaýaty azyk önümçiligini artdyrýar

BIZNES TURKMENISTAN
Lebap welaýaty azyk önümçiligini artdyrýar
Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda olar 73,9 müň tonna ýer alma we 14,2 müň tonna miwelerden başga-da, 44,5 müň tonna gök önüm öndürdiler, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has köpdür.

Lebap welaýatynyň azyk senagaty kärhanalary önümçiligini artdyrýarlar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda önümçilik möçberi barada beren statistiki maglumatlarynda mälim etdi.

Maglumatlara görä, kärhanalar 6,5 müň tonna et, 28,3 tonna süýt we süýt önümlerini, 92,3 tonna çörek we çörek önümlerini hem-de 63,8 tonna un öndürdiler, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarydyr.

Şu ýyl oba hojalyk önümlerini öndürijiler hem söwda nokatlaryna önüm üpjünçiligini artdyrdylar. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda olar 73,9 müň tonna ýer alma we 14,2 müň tonna miwelerden başga-da, 44,5 müň tonna gök önüm öndürdiler, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has köpdür.

Resmi metbugatyň bellemegine görä, bu ösüş önümçiligiň artmagyna we bahalaryň has amatly bolmagyna itergi berdi. Almanyň bahalary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 40,75%, pomidoryňky 32,99%, hyýaryňky 25% we ýer almanyňky 16,07% arzanlady.

Lebap welaýaty Türkmenistanyň gündogar böleginde ýerleşip, onuň merkezi Türkmenabat şäheridir. Lebap welaýaty Owganystan we Özbegistan döwletleri bilen araçäkleşýär.

2022