“Türkmen-Mahabat” kärhanasynyň mozaikalary Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezini bezär

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Türkmen-Mahabat” kärhanasynyň mozaikalary Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezini bezär
Kompaniýa Magtymguly şaýolunyň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diwarlarynda reňkli aýnanyň böleklerinden 32 sany çeper panno ýasady.

“Türkmen-Mahabat” hususy kärhanasy Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezinde gurulýan desgalaryň çeper bezegi üçin 5 müň inedördül metr mozaika modullaryny ulanar.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň duşenbe güni habar berşine görä, mozaika pannolary binalaryň gümmezlerini, çüwdürimleri, medeniýet seýilgähiniň ýollaryny we beýleki jemgyýetçilik ýerlerini bezär.

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki awtomatlaşdyrylan kärhanada ulanylýan mozaika parçalaryny we suwag nagyşlaryny öndürmek tehnologiýasy monumental kompozisiýalaryň ýokary hilini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

“Türkmen-Mahabatyň” hünärmenleri diwar suratlarynyň senagat tehnologiýasyny hem-de ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalarynyň içki bezegi üçin suwagyň önümçiligini özleşdirdiler.

Suwag suratlary ýokary tehnologiýaly sanly enjamlar – ultramelewşe çap üçin uly formatly tekiz printerler arkaly döredilýär. Kärhananyň hünärmenleri awtoryň ýokary hilli aýdyň jaý içi neşiri üçin zerur bolan ähli talaplara laýyk gelýän şekildir suratlar ýygyndysyny jemlediler, suwag suratlaryny diwarlara berkitmek üçin ýokary maýyşgaklykly plastik gurluşyk materialynyň we mineral hem antibakterial goşundyly akril ýelimiň taýýarlanyşyny işläp düzdüler.

Kompaniýa Magtymguly şaýolunyň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diwarlarynda reňkli aýnanyň böleklerinden 32 sany çeper panno ýasady. Bezegçi hünärmenler welosiped ýadygärligini we Arçabil şaýolundaky köp öýli ýaşaýyş jaýynyň diwarlaryny mozaika suratlary bilen örtdüler, “Aşgabat” söwda we dynç alyş merkeziniň sport desgalaryny bezediler.

2022