Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine garadylar

BIZNES TURKMENISTAN
Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine garadylar
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky duşuşyk, 15-nji sentýabr, 2022-nji ýyl, Samarkant, Özbegistan (Surat: Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy)

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň has-da ilerledilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň resmi metbugaty habar berdi.

Duşuşyk Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitiniň çäginde geçirildi.

Iki ýurduň Döwlet Baştutanlary däp bolan özbek-türkmen gatnaşyklarynyň we strategiki hyzmatdaşlygyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä ýetendigini hem-de amaly mazmun bilen doldurylandygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri ýylyň başyndan bäri iki ýurdyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 10% ýokarlanandygyny belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň yzygiderli ösmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, taraplar logistika, senagat, suw dolanşygy we oba hojalygy ugurlardaky taslamalaryň durmuşa geçirilişini we medeni hem-de ynsanperwer alyş-çalyş gatnaşyklarynyň täze sepgitlere çykarylmaganyň mümkinçiliklerine garadylar. 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşýar.

2022