Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Söhbetdeşligiň dowamynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň işiniň işjeňleşýändigi bellenildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň penşenbe güni Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen geçirilen telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistanyň Prezidenti mähirli salamlaşyp, şanly waka — Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen birek-biregi mähirli gutladylar we iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Söhbetdeşligiň dowamynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň işiniň işjeňleşýändigi, şeýle hem parlamentara we sebitara gatnaşyklaryň hem yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi.

Habarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Özbegistana muzdsuz suwuklandyrylan gazyň iberilmegi, şeýle-de ýurdumyza Özbegistanda öndürilen “Tiz kömek” awtoulaglarynyň gelip gowuşmagy taraplaryň hoşniýetli goňşuçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga çalyşýandyklarynyň aýdyň subutnamasydyr.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew birek-birege berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri, Özbegistanyň we Türkmenistanyň halklaryna bolsa abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler.

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli 3-nji fewralda Aşgabat şäheriniň “Daşkent” medeni-dynç alyş seýilgähinde, şeýle hem 6-njy fewralda Daşkendiň “International” myhmanhanasy dabaraly çäreler geçirildi.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022