Biznes

Balaryçylaryň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär

Iýul aýy balaryçylar üçin iň gyzgalaňly möwsümleriň biri. Ýandak, gowaça ýaly esasy bal beriji ösümlikleriň gülleýän döwründe bal almak, jöwzaly günlerde balary maşgalalaryna talabalaýyk ideg...

“Ferhar” banan hasylyny ýygnamaga taýýarlanýar

“Ferhar” hojalyk jemgyýeti ýyladyşhanalarda bananlaryň hasylyny ýygnamak möwsümine taýýarlyk görýär. Geçen ýyl güllemegiň we miwe bermegiň ilkinji möwsüminde tonnalarça hasyl ýygnaldy. Bu ýyl bolsa, ýyladyşhananyň...

“Parahat” hususy kärhanasynyň esasy ünsi ýerli bazarda

Telekeçilik ýoluna mebel önümçiligi bilen başlan “Parahat” hususy kärhanasy 2013-nji ýyldan başlap azyk senagatyna ünsi güýçlendirdi. Soňky 6 ýylyň içinde daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ýerini...

Daşoguzda 48 müň tonna golaý ýeralma ýygnalar

Daşoguz welaýatynda iri gök ekerançylar irki ýeralmanyň hasylyny ýygnamak işini uly depginde alyp barýarlar. Häzirki günde ýeralmanyň 12 müň tonna golaýy ýygnaldy, bu bolsa ýyllyk...

Inkubatordan 100 müň jüýje alyndy

Bereket etrabynda hereket edýän “Nurly meýdan” daýhan hojalygy 4-nji iýulda inkubatordan 100 müň jüýje almagy başardy. Şeýlelikde, Türkmenistanda ilkinji gezek towuk etini we ýumurtgany senagat derejesinde...

ÝTÖB wekili Türkmenistandaky işini tamamlaýar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýolbaşçysy Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Türkmenistandaky wekili Engin Göksu bilen duşuşdy. Ýakynda Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Engin Göksu...
2022