Jemgyýet

“Türkmenpoçta” pul geçirim hyzmatyny hödürleýär

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde pul geçirim hyzmatyny hödürleýär. Kompaniýa tarapyndan paýlanan mahabat kagyzlarynda pul geçirimleriniň bellenen wagtda gowşurylýandygy aýdylýar. Ýerli...

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ygtyýarlyklary giňeldilýär

Şenbe güni Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky, ýedinji maslahat geçirilip, onda kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalaryň birnäçesi kabul edildi.  Gün tertibine laýyklykda, parlamentarileriň garamagyna "Türkmenistanyň Senagatçylar we...

“Chevening” stipendiýasy welaýatlarda tanadylýar

Birleşen Patyşalygyň Aşgabatdaky ilçihanasy “Chevening” stipendiýasyny tanatmak işlerine dowam edýär. Ilçihananyň metbugat beýanatyna görä, sentýabr aýynyň 30-na Aşgabatda başlan tanyşdyrylyş çäreleriniň bir tapgyry sişenbe güni Daşoguz...

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyny belleýär

Türkmenistanda Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramçylygy ýurt derejesinde bellenilýär. Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň baş meýdanynda dabaraly ýöriş geçirildi. Tükmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, harby tehnikalarynyň nyzamly...

“Saraý” söwda etmegi aňsatlaşdyrýar

Gündelik ýaşaýşymyzy aňsatlaşdyrýan dürli görnüşli applikasiýalar Türkmenistanda hem yzygiderli köpelýär. Şeýle applikasiýalardan “Saraý” internet söwda we mahabat platformasy isleg bildirýänlere aňsat satyn almaga we satmaga...

Aşgabada 70 sany “Toyota Сorolla” kysymly taksi ulagy getirildi

“Toyota Сorolla” kysymly ýeňil awtoulaglaryň 70-si “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky taksi duralgasynyň üstüni ýetirdi. 2019-njy ýylda öndürilen “Toyota Corollalar” “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan...
2022