Türkmenistanda öndürildi

Dokama däl serişdeleriň önümçiliginde ýerli çig mal ulanylar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda “spanleýs” dokama däl serişderleriň önümçiligini, geljekde bolsa “spanbond” tehnologiýasy boýunça sintetiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Pudagyň hünärmenleri “Spunlace” tehnologiýasyny...

MBM süzgüçleriniň 32 görnüşi öndürilýär

Gündelik ýaşaýşymyzda ulanýan esasy enjamlarymyzyň biri bolan awtoulaglara dogry ideg etmek garaşylmadyk wakalaryň azalmagyna täsir edýär. Dogry idegiň birinji kanuny bolsa dogry şaýlary ulanmakdan başlanýar....

“Parahat” täze hasyly gaýtadan işlemäge girişdi

Tomsuň ilkinji günlerinde “Parahat” hususy kärhanasynda şu ýylyň bol miwe hasylyndan miwe şireleriniň esasy çig maly bolan konsentrat almaga girişildi. Ýylyň dowamynda ýurdumyzyň miwe şirelerini...

“Emaý” bilen “Güneş” tekjelerde orun aldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda elde we awtomatiki usulda kir ýuwmak üçin soda çykarýan täze kärhana açyldy. “Türkmenberkmetal” hususy kärhanasy iki aýda 500 tonnadan gowrak...

Telekeçiler Lebap welaýatynyň çig mal serişdelerini özleşdirýärler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň telekeçileri Lebap welaýatynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän Magdanly-Garlyk etrabynyň mineral-çig mal serişdeleriniň özleşdirilmegine işjeň gatnaşýarlar. Bu ýerde tol materialynyň öndürilişini ýola goýan...

“Röwşen” aýakgaplaryna islegler artýar

Daşary ýurduň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilen Mary welaýatynda ýerleşýän “Röwşen” aýakgap kärhanasynda erkek aýakgaplarynyň onlarça gönüşi, 100% arassa gönden tikilýär. Esasy...

Daşoguzda 3 ölçegli ýanýoda örtükleri öndürilip başlandy

Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstüniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň...
2022