Türkmenistanda öndürildi

“Ýakyn Dost” şerbet önümçiligine başlady

“Ýakyn Dost” hojalyk jemgyýeti Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde aýna gaplarda “Garaja” haryt nyşanly şerbet önümçiligine başlady. Olar aýwadan, ýertudanadan, üljeden, armytdan, erikden, garalydan, almadan gaplanýar. Kompaniýanyň...

“Parahat” içerki bazarda ornuny pugtalandyrdy

Telekeçilik ýoluna mebel önümçiligi bilen başlan “Parahat” hususy kärhanasy 2013-nji ýyldan başlap azyk senagatyna ünsi güýçlendirdi. Soňky 6 ýylyň içinde daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ýerini...

“Batly gadam” 50 müň jübüt jorap öndürýär

Geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň dowamynda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary telekeçiler üçin giň iş mümkinçiliklerini döretdi. Şeýlelikde,...

Ýerli boýag markasy müşderileri özüne çekýär

Jaýynyň diwarlarynyň reňkini täzelemek isleýän adam üçin, boýag saýlamak we diwarlaryň reňkini sazlamak ýaly çylşyrymly zat ýok bolsa gerek. Adatça, munuň üçin boýag dükanyna baryp,...

Demir önümleriniň 5,2 müň tonnasy öndüriler

Mary welaýatynda 26-njy iýunda täze gurluşyk önümlerini öndürýän hususy kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Mary etrabynda “Halal dogan” hususy kärhanasynyň bina eden bu döwrebap täze kärhanasy...

Täze kärhanada 40 müň gapy öndüriler

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 26-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalarynyň senagat zolagynda häzirki zaman önümçiliginiň ýene-de biri açylyp işe girizildi. “Nurana Türkmen”...

Keramiki-bezeg kerpiçleriniň 2 million sanysy öndüriler

Daşoguz welaýatynyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän S.Türkmenbaşy etrabynda keramiki-bezeg kerpiçlerini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Ýerli gurluşyk önümçiliginiň nobatdaky düzüm bölegi bolan şeýle kärhananyň bu etrapda...

“Çaljada” ýylda 150 tonna ýod öndüriler

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çägindäki “Çalja” meýdançasynda “Himiýa senagat” hojalyk jemgyýetiniň buýurmagy esasynda 26-njy iýunda täze ýod zawody gurlup ulanmaga berildi. “Çalja” diýlip atlandyrylýan bu meýdança...
2022