Türkmenistanda öndürildi

Ýerli boýag markasy müşderileri özüne çekýär

Jaýynyň diwarlarynyň reňkini täzelemek isleýän adam üçin, boýag saýlamak we diwarlaryň reňkini sazlamak ýaly çylşyrymly zat ýok bolsa gerek. Adatça, munuň üçin boýag dükanyna baryp,...

Demir önümleriniň 5,2 müň tonnasy öndüriler

Mary welaýatynda 26-njy iýunda täze gurluşyk önümlerini öndürýän hususy kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Mary etrabynda “Halal dogan” hususy kärhanasynyň bina eden bu döwrebap täze kärhanasy...

Täze kärhanada 40 müň gapy öndüriler

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 26-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalarynyň senagat zolagynda häzirki zaman önümçiliginiň ýene-de biri açylyp işe girizildi. “Nurana Türkmen”...

Keramiki-bezeg kerpiçleriniň 2 million sanysy öndüriler

Daşoguz welaýatynyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän S.Türkmenbaşy etrabynda keramiki-bezeg kerpiçlerini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Ýerli gurluşyk önümçiliginiň nobatdaky düzüm bölegi bolan şeýle kärhananyň bu etrapda...

“Çaljada” ýylda 150 tonna ýod öndüriler

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çägindäki “Çalja” meýdançasynda “Himiýa senagat” hojalyk jemgyýetiniň buýurmagy esasynda 26-njy iýunda täze ýod zawody gurlup ulanmaga berildi. “Çalja” diýlip atlandyrylýan bu meýdança...

Sagatda 5 tonna ýuwujy serişdeler gaplanar

25-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýuwujy serişdeleri öndürýän täze kärhana açylyp ulanylmaga berildi. “Bagtly zamana” hojalyk jemgyýetiniň bu häzirki zaman kärhanasynda önüm­çilik­ des­ga­la­ryndan başga­-da,...

“Täç hil” önümleriniň görnüşlerini köpeldýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy ýylda 20 million çygly süpürgiçleri öndürýär. Şu haryt nyşanly şahsy arassaçylyk üçin niýetlenen önümleriň 26...

“Kökçi” günde 350 akkumulýator öndürýär

Türkmenistanda hususy akkumulýator öndürijisi bolan “Kökçi” hojalyk jemgyýeti ýakynda kuwwatyny artdyrar. Häzirki wagtda her gün akkumulýatorlaryň 350-ä golaýyny öndürýän hojalyk jemgyýeti täze enjamlar toplumyny önümçilige...
2022