Türkmenistanda öndürildi

“Parahat” täze hasyly gaýtadan işlemäge girişdi

Tomsuň ilkinji günlerinde “Parahat” hususy kärhanasynda şu ýylyň bol miwe hasylyndan miwe şireleriniň esasy çig maly bolan konsentrat almaga girişildi. Ýylyň dowamynda ýurdumyzyň miwe şirelerini...

“Emaý” bilen “Güneş” tekjelerde orun aldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda elde we awtomatiki usulda kir ýuwmak üçin soda çykarýan täze kärhana açyldy. “Türkmenberkmetal” hususy kärhanasy iki aýda 500 tonnadan gowrak...

Telekeçiler Lebap welaýatynyň çig mal serişdelerini özleşdirýärler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň telekeçileri Lebap welaýatynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän Magdanly-Garlyk etrabynyň mineral-çig mal serişdeleriniň özleşdirilmegine işjeň gatnaşýarlar. Bu ýerde tol materialynyň öndürilişini ýola goýan...

“Röwşen” aýakgaplaryna islegler artýar

Daşary ýurduň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilen Mary welaýatynda ýerleşýän “Röwşen” aýakgap kärhanasynda erkek aýakgaplarynyň onlarça gönüşi, 100% arassa gönden tikilýär. Esasy...

Daşoguzda 3 ölçegli ýanýoda örtükleri öndürilip başlandy

Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstüniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň...

Maryda plastik örtügi we suw turbalary öndüriler

Mary welaýatynda ýerleşýän “Eşretli kenar” hususy kärhanasy polietilen paket we polipropilen turba öndüjek döwrebap önümçilik desgasyny açdy. Desga “Älemabat” hojalyk jemgyyýeti tarapyndan bina edildi. Baýramaly şäherinde...
2022