“Emaý” bilen “Güneş” tekjelerde orun aldy

“Emaý” bilen “Güneş” tekjelerde orun aldy
Bu önümleriň düzümine belli bir derejelerde suw ýumşadyjylar, adamlara, umuman daşky gurşawa zyýan bermeýän antisorbentler, agardyjylar we ys berijiler goşulýar.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda elde we awtomatiki usulda kir ýuwmak üçin soda çykarýan täze kärhana açyldy. “Türkmenberkmetal” hususy kärhanasy iki aýda 500 tonnadan gowrak ýokary hilli önüm çykardy. Metal önümlerini taýýarlamaga ýöriteleşen telekeçilik düzümi kir ýuwujy durmuş himiýasy serişdelerini öndürýän iri kärhanalaryň hataryna goşulmaga dalaş edýär.

«Şirin aý» HK-nyň guran zawody her ýyl 50 müň tonna durmuş hajatlary üçin önümleri çykarmaga niýetlenendir. Üç çalşykly işde 150 iş orny dörediler. Häzirki wagtda kuwwatlyklar özleşdirilýändigi sebäpli iş bir çalşykda guralypdyr.

«Emaý» we «Güneş» atly döwrebap sodalarda ýokary hilli ýerli we daşary ýurtlardan getirilýän çig mal ulanylýar. Türkiýeli hyzmatdaşlary ýüzleý işjeň maddalary iberseler, Mary welaýatyndan soda, Garabogaz kölünden natriý sulfaty, Ispaniýadan ys berijiler alynýar.

Sodalaryň düzüminde optiki agardyjylar, ys berijiler, sodanyň tegmil aýryjy aýratynlyklaryny ýokarlandyrýan, şeýle hem matanyň gurluşyny saklaýan we güýçlendirýän goşundylar, ýuwujy erginlerindäki kir zerrejikleriniň yzyna zatlara siňmegine ýol bermeýän polimerler bar.

Şeýle hem onuň düzümine belli bir derejelerde suw ýumşadyjylar, adamlara, umuman daşky gurşawa zyýan bermeýän antisorbentler, agardyjylar we ys berijiler goşulýar. Hazirki sodalara bildirilýän esasy talaplaryň biri-de – olaryň ekologiýa taýdan howpsuzlygydyr. Munuň üçin ýerli telekeçiler fosfatlary we düzüminde hlor bolan serişdeleri ulanmakdan ýüz öwürdiler. Olaryň önümi daşary ýurtlaryňkydan arzandyr. Kompaniýanyň belgisi goýlan sodalar eýýäm ýurduň welaýatlarynyň ählisiniň söwda merkezlerinde satuwa çykaryldy.

"Türkmenistan: Altyn asyr"

2022