Barlaghanalara ýerli aýna önümleri hödürlenýär

Barlaghanalara ýerli aýna önümleri hödürlenýär
Çüýşe çykarmak işiniň ussatlary merkezi ähli gerekli aýna önümleri – her dürli çüýşejikler, menzurkalar, dozatorlar, esasy mini-gurnaýjy bilen üpjün edýärler.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (TYA) Tehnologiýalar merkeziniň Taslama-konstruktorçylyk bölümine degişli çüýşe çykarýan sehi özüniň “awtorlyk” önümçiligini üstünlikli kämilleşdirýär. Çüýşe çykarmak işiniň ussatlary merkezi ähli gerekli aýna önümleri – her dürli çüýşejikler, menzurkalar, dozatorlar, esasy kiçi-gurnaýjy bilen üpjün edýärler. Borosilikat aýnadan ýasalan önümleriň köp görnüşleri hödürlenýär. Özboluşly, gyzgyna çydamly bu aýna önümler gündelik durmuşda hem, dürli senagat pudaklarynda hem giňden peýdalanylýar.

TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň döredilmeginiň ilkinji günlerinde onuň barlaghanalarynda köplenç daşary ýurtlardan getirilen çüýşe önümleri ulanylýan bolsa, häzirki gün bu merkeziň ähli düzümleriniň zerurlygyny tutuşlaýyn diýen ýaly, ylmy esasda ýerli ussat-çüýşe öndürýänçileriň önümleri bilen üpjün edildi.

Taslama-konstruktorçylyk bölüminiň alyp barýan önümçilikli işi – daşary ýurtdan getirilýän harytlaryň ornuny tutmak boýunça döwlet maksatnamasyna, hususan-da, barlaghana maksatlary üçin ulanylýan daşary ýurt aýna enjamlaryny ýokary hilli ýerli önümleri bilen çalyşmaklyga bolan türkmen ylmynyň uly goşandydyr.

Şeýle-de, bu bölüm diňe bir Tehnologiýalar merkeziniň düzüm birlikleriniň talaplaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, ýurdumyzyň ýerli we daşary ýurtly kärhanalarynyň borosilikat aýnasyndan ýasalan önümler boýunça degişli sargytlaryny hem kanagatlandyrmaga ukyplydyr.

TYA-nyň Tehnologiýalar merkezi 2014-nji ýylyň 12-nji iýunynda açylyp ulanylmaga berildi. Şondan bäri bu merkeziň bölümlerinde dürli ylmy işleriň we açyşlaryň üstünde işler alnyp barylýar.

2022