Ykdysadyýet

Ýerli hünärmenler pomidoryň täze sortuny döretdiler

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkezinde pomidoryň “Wostok 36x”, “Balkan” sortlaryny çaknyşdyrmak arkaly “Aýnur” sorty döredildi. Sortuň şitili köpçülikleýin gögerip çykandan...

Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi

24-nji iýuldan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük...

Daşoguzyň polimer zawodynda 282 tonna turba öndürildi

Daşoguz şäherindäki Polimer önümleri zawodynda ýylyň başyndan bäri 294 tonnadan gowrak önüm öndürilip, 118.1 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Degişli döwürde kärhanada ölçegi 16 millimetrden...

Maldarçylyk hojalygynda gyşa taýynlyk başlandy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäginde ýerleşýän “Dowardarçylyk” maldarçylyk hojalygynda 60 müňe golaý dowara, 1800-den gowrak düýä ideg edilýär. Maldarçylyk hojalygynyň baş zootehnigi Parahat Paşowyň aýtmagyna...

“Sandykgaçy”-da miweleriň 500 tonnasy ýygnaldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky “Sandykgaçy” daýhan birleşigi miweçilikde adygan hojalyklaryň biri. Çary Kepbekulyýewiň başlyklyk edýän bu daýhan birleşiginde 550 gektardan gowrak meýdanda miweli we üzüm...
2022