Beýan

Görnüşleri boýunça şertnamalaryň kesgitlemeleri

Atly we atsyz şertnamalar Atly şertnama – bu şertnama göni Raýat kodeksinde bellenendir (mysal üçin: satyn almak-satmak şertnamasy), atsyz şertnama – bu şertnamanyň göni Raýat kodeksine...

Raýat-hukuk şertnamasynyň mazmuny

Raýat-hukuk şertnamasy – bu fiziki şahsyň (fiziki şahslaryň) aralarynda ýa-da ýuridiki şahsyň (ýuridiki şahslaryň) aralarynda birek-biregiň hukuklaryny we borçlaryny bellemäge, üýtgetmäge ýa-da bes etmäge gönükdirilen...

Türkmenistanda kärhana açmak: nämeden başlamaly?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işleri Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny we...

Birinji Hazar ykdysady Forumyny geçirmegiň konsepsiýasy

1. Birinji Hazar ykdysady Forumynyň (mundan beýläk - Forum) geçirilýän ýeri – Türkmenbaşy şäheri, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy. 2. Forumyň geçirilýän wagty – 2019-njy ýylyň 12-nji...
2022