Beýan

Kärhana ýatyrylanda onuň emlägi nähili tertipde paýlanylýar?

“Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärhana hökmünde önüm öndürmek, harytlary ýerleşdirmek, ýerine ýetirilýän işler we bitirilýän hyzmatlar üçin jemgyýetiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we girdeji almak maksady...

Önüm öndürijileriň we satyjylaryň esasy hukuklary we borçlary

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, önüm öndürijileriň, taýýarlaýjylaryň, ýerine ýetirijileriň, satyjylaryň hem-de iberijileriň şulara hukuklary bardyr: sertifikatlaşdyrmakdan geçen önümler babatda döwlet laýyklyk nyşanyny ulanmaga; beýleki döwlet...

Maýa goýumlar hakynda düşünje

Telekeçilik işiniň hem-de başga görnüşdäki işleriň obýektlerine goýum edilip goýulýan, şonuň netijesinde hem peýda (girdeji) alynýan ýa-da durmuş netije gazanylýan emläk we intellektual (ruhy) gymmatlyklaryň...

Bütindünýa Söwda Guramasynyň wezipeleri we maksatlary

Bütindünýa Söwda Guramasy (BSG) hökümetleriň içerki söwda kanunlaryny we düzgünleriniň işlenip düzülmegine ýardam berýän, köpçülikleýin şertnamalar arkaly ýurtlaryň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin düzgünleri kesgitleýän...

Türki döwletleriň guramasynyň maksatlary we wezipeleri

Türki döwletleriň guramasy (TDG) ozalky Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi (Türki geňeş) ady bilen 2009-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Nahçywan Şertnamasy esasynda Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan we...

Türkmenistanda telekeçilik işiniň hukuk binýady giňeldilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda kabul eden Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň mazmunyna “Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy” atly täze VІI bölüm girizildi. Bölümde jemi 6 sany,...
2022