Beýan

Türkmenistanda azyk bazaryna döwlet gözegçiligi

“Azyk howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, azyk bazaryna döwlet gözegçiligi Türkmenistanda azyk öndürmegiň zerur we hakyky derejesiniň balansynyň esasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we onuň tarapyndan...

Türkmenistanda ulanylýan esasy daşary söwda adalgalary

Daşarky söwda diýlip, bir ýurduň öz çäkleriniň daşynda öndürilen harytlary hem-de hyzmatlary satyn almagyna ýa-da öz çäginde öndürilen harytlardyr hyzmatlary daşary ýurtlara satmagyna düşünilýär. Soňky...

Türkmenistanda döwlet emläginiň kärendesi

“Kärende hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýurduň çäginde döwlet emläginiň kärendesi nähili görnüşde amala aşyrylyp bilner? Eger döwlet emlägi maksatlaýyn niýetlenilişi boýunça ulanylmaýan bolsa (oturdylmadyk bolsa), ýöne tehniki...

Türkmenistandaky mahabatlarda hemaýatkärlik

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, hemaýatkärlik mahabaty bu hemaýatkär bilen hemaýat edilýäniň arasynda baglaşylan hemaýatkärlik hakynda şertnamanyň şertlerinde ýaýradylýar. Hemaýatkärlik goşandy mahabat üçin töleg diýlip ykrar...

Ösüş ölçegleri barada düşünje

Wagtyň geçmegi bilen düýpli özgerişleri başdan geçiren ösüş düşünjesi häzirki döwürde durnukly ösüş, önümçilik usullarynda düzümleýin üýtgeşmeler, tehnologiki innowasiýa, jemgyýetçilik, syýasy we institusional täzelikler hem-de...

Türkmenistanda ýarmarkalary geçirmegiň aýratynlyklary

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýarmarka – harydy satyn almak-satmak şertnamasynyň baglaşylmagynyň maksady bilen, bellenilen ýerde wagtal-wagtal guralýan harytlaryň söwdasydyr (harytlaryň nusgalarynyň bazary).  Döwlet häkimiýet...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022