Beýan

Paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýeti nähili hereket edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) gündelik alyp barýan işine ýolbaşçylygy (dolandyryşy) onuň, ýerine ýetiriji kollegial edara – müdiriýet, ýolbaşçylygy,...

Paýdarlar jemgyýetine kim ýolbaşçylyk edýär?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň terjimehaly

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97% alyp, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň terjimehaly: Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň...

Açyk we ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň tapawutlary näme?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen,...

Kärhana ýatyrylanda onuň emlägi nähili tertipde paýlanylýar?

“Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärhana hökmünde önüm öndürmek, harytlary ýerleşdirmek, ýerine ýetirilýän işler we bitirilýän hyzmatlar üçin jemgyýetiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we girdeji almak maksady...

Önüm öndürijileriň we satyjylaryň esasy hukuklary we borçlary

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, önüm öndürijileriň, taýýarlaýjylaryň, ýerine ýetirijileriň, satyjylaryň hem-de iberijileriň şulara hukuklary bardyr: sertifikatlaşdyrmakdan geçen önümler babatda döwlet laýyklyk nyşanyny ulanmaga; beýleki döwlet...

Maýa goýumlar hakynda düşünje

Telekeçilik işiniň hem-de başga görnüşdäki işleriň obýektlerine goýum edilip goýulýan, şonuň netijesinde hem peýda (girdeji) alynýan ýa-da durmuş netije gazanylýan emläk we intellektual (ruhy) gymmatlyklaryň...
2022